Tilannekuvasta tilanneymmärrykseen selittävän tekoälyn tukemana

Tilannekuva on lähes poikkeuksetta jokaiselle turvallisuusalalla työskentelevälle tuttu käsite.  

Se tulee arjessa vastaan esimerkiksi kyberturvallisuudesta puhuttaessa, erilaisissa valtionhallinnon julkaisuissa tai sodankäynnin yhteydessä, kuten viime aikoina Ukrainan sodan kohdalla. Samalla sen sisältö voidaan ymmärtää monin tavoin, riippuen juuri missä kontekstissa tilannekuvasta puhutaan. Helposti on jopa niin, että tilannekuva tarkoittaa saman organisaation sisällä, henkilöstä riippuen hieman eri asioita.

Asiakkaiden kanssa käymiemme keskusteluiden perusteella olemme havainneet, että erilaisille tilannekuvatarpeille yhteisiä asioita turvallisuuden kontekstissa ovat:

Reaaliaikaisuus

Tällä tyypillisesti tarkoitetaan sitä, että tilannekuvaan tulisi saada integroitua data-lähteitä tai muita tietovarantoja, jotka tuovat informaatiota siitä miten asiat (tai keskeiset mitattavat suureet) juuri nyt ovat. Kontekstista riippuen, ”juuri nyt” voi tarkoittaa sekunnin tarkkuudella tätä hetkeä tai mahdollisesti viimeistä vuorokautta tai viikkoa. Vaade, jota vasten asiaa tarkastellaan, liittyy yleensä organisaation päätöksenteon ja johtamisen malliin. Vaaditulla pulssilla on pystyttävä toimimaan myös turvallisuudessa, jossa reagointikyvyn toimintaympäristön muutoksiin tai turvallisuuspoikkeamiin tulee tyypillisesti olla äärimmäisen nopea.

Luotettavuus ja tietoturva

Tällä usein tarkoitetaan sitä, että tilannekuvan ja edellä mainitun käsityksen siitä miten asiat ovat, tulisi muodostua luotettavasta faktapohjaisesta tiedosta. Tilannekuvaan tuotavaa tietoa pitää pystyä käyttämään päätöksenteon ja johtamisen tukena, jolloin tärkeitä ovat tiedon luottamuksellisuus, eheys ja saatavuus.

Kyky nopean tilanneymmärryksen muodostamiseen  

Kun tilannekuvaan tuodaan yhteen erilaisia tietolähteitä ja tarjotaan vaikkapa visuaalisen koontinäkymän avulla tietoa johtamisen ja päätöksenteon tueksi, päästään tilanteeseen, jossa kaiken tämän tarjolla olevan tiedon pohjalta täytyisi kyetä muodostamaan tilanneymmärrys. Eli löytämään vastaus kysymyksiin kuten, mitä tämä tilannekuva kertoo? Mitä se tarkoittaa? Mitä tämän perusteella tulisi käytännössä tehdä – eli johtamisen toimenpitein saada aikaan? Tilanneymmärrys on tuo ”hoksaaminen” eli kyky käydä toimeen sen perusteella mitä tietoa tilannekuva tarjoaa.

Nykyisin me kaikki kytkeydymme lähes koko valveillaoloajan erilaisten ”tilannekuvien” äärelle. Verkkomedia ja uutiset tuottavat meille näkymän maailmaan ja siellä vallitsevaan tilanteeseen. Sosiaalinen media ja sen palvelut tarjoavat tilannekuvan verkostomme arkeen sekä näkymän mielenkiinnonkohteisiimme. Työssä olemme alati kiinni erilaisissa tietojärjestelmissä sekä video- ja viestintäsovelluksissa, joiden kautta olemme vuorovaikutuksessa ihmisiin organisaatiomme sisällä ja ulkopuolella.

Koska tämä ärsykemäärä on niin valtava, korostuvat turvallisuudessa erityisesti kyky ohjata ihmisen mielenkiinto mahdollisiin tilannekuvasta nouseviin poikkeamiin sekä kyky auttaa poikkeamien ratkaisemisessa. Tämä tilanneymmärryksen muodostamisen vaihe on keskeinen. Turvallisuuden kohdalla ihmisen huomio on kyettävä ohjaamaan aitoihin poikkeamiin ja auttamaan päätöksenteossa. Pyrimmekin fyysisen turvallisuuden osalta tuomaan helpotusta tilanneymmärryksen muodostamiseen ja uskomme että hyvä keino tähän on selittävän tekoälyn (explainable AI) hyödyntäminen.  

Tekoäly toiminnan tueksi

Selittävän tekoälyn ja koneoppimisen avulla on mahdollista suunnata ihmisen huomio tilannekuvasta nouseviin aitoihin poikkeamiin JA auttaa ihmistä ymmärtämään miksi ne ovat poikkeamia. Koneoppivuus puolestaan mahdollistaa sen, että järjestelmän kyky tunnistaa aitoja poikkeamia paranee jatkuvasti, käytön myötä. Tällä on keskeinen ero vaikkapa perinteiseen hälytysten käsittelyyn, jossa ihmisen täytyy joko kokemusperustaisesti tai avustettuna kyetä päättelemään, mistä hälytys itseasiassa johtuu ja miten poikkeamaan tulee reagoida. Näin tilanneymmärryksen muodostaminen - ”hoksaaminen” - voi viedä kallista aikaa.

Erityisesti fyysisessä turvallisuudessa kyky pienentää aikajännettä turvallisuuspoikkeaman havaitsemisesta sen käsittelyyn, voi merkitä jopa ihmishenkien pelastumista. Tässä toimenpideketjussa kyky nopeaan tilanneymmärryksen muodostamiseen, esimerkiksi tekoälyavusteisesti voi olla tuo ratkaiseva tekijä.

Meidän missiomme onkin tuoda markkinoille sellaista teknologiaa, joka mahdollistaa oppivan tilannekuvan sekä tilanneymmärryksen muodostamisen ja auttaa näin turvallisuusfunktiota entistä vaikuttavamman turvallisuustyön tekemisessä.

Julkaistu 12.9.2022.

Tatu Monto, CCO

Tatu vastaa Louhos Solutions Oy:n myynnistä ja asiakkuuksista. Tatun osaamisessa yhdistyvät erilaiset turvateknologiat, palveluliiketoiminnan johtaminen, kyberturvallisuus ja varautumisen kehittäminen.